Voorwaarden

Contractvoorwaarden
  1.  Wij verplichten ons de programma’s uit te voeren overeenkomstig de met onze opdrachtgevers vastgestelde doelstellingen.
  2.  Wij verplichten ons tegenover de deelnemers een praktijkgerichte, effectieve en motiverende trainingsmethodiek te hanteren.
  3.  Wij verplichten ons tot absolute discretie tegenover onze deelnemers en klanten.
  4.  Wij verplichten ons onze opdrachtgevers op de hoogte te brengen van alle zaken die het effect van de training zouden kunnen verhinderen, met inachtneming van de in punt 3 genoemde discretie.
  5. Reproductie van ons trainingsmateriaal is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Hou-Vast.
  6. Wij verplichten ons strikt aan de overeengekomen data en afspraken te houden, behoudens, force majeure, wanneer bijvoorbeeld door ziekte geen vervanger kan worden ingezet.
Betalings- en annuleringsvoorwaarden
  1. 50% van het honorarium is verschuldigd en gefactureerd bij opdrachtverstrekking. De resterende 50% wordt 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag gefactureerd. Betaling binnen 15 werkdagen.
  2. Onze opdrachtgevers verplichten zich ons ten minste een maand van te voren te informeren over een eventuele wijziging in de overeengekomen data. Na deze periode zal voor elke verplaatste dag aanvullende facturering plaatsvinden gelijk aan 50% van het honorarium van de verplaatste dag.
  3. Bij iedere annulering die plaatsvindt tot vier weken voor het begin van de training zal een bedrag van 50% van het honorarium worden gefactureerd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor het begin van de training facturen wij 75% van het honorarium, bij latere annulering is 100% van het honorarium verschuldigd.
  4. Indien door overmacht onzerzijds een training niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt de opdrachtgever hierover binnen 24 uur geïnformeerd; in overleg zullen dan een nieuwe datum worden gepland. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
Algemene voorwaarden

Hou-Vast Training en coaching is ingeschreven bij de KvK, nummer 08071342. Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

De algemene voorwaarden worden op aanvraag naar je toegestuurd. Daarnaast ontvang je deze als bijlage van de 1e afspraakbevestiging en/of bij verzending van een offerte.

Contact

Hou-Vast Onderzoek, Training & Coaching 

Orionweg 1
2024 TA Haarlem

Telefoon

023 - 5310 219
06 - 546 77 021

Email

info@houvast.nl